کودکان امروزی - خلاقیت دبیران

  تحول در نگاه ، تحول در زندگي

مهندسي ذهن

رديف

عنوان ها

محتواي بحث

 

1

 

ساختار شگفت انگيز

ذهن نا هوشيار

ورودي هاي ذهن ، كليد هاي ثبت اطلاعات در ذهن ، نقش مهم ذهن هوشيار در ارسال تصاوير به نا هوشيار ، نقش اعجاب انگيز

 نا هوشيار در سرنوشت انسان

 

2

 

پردازش هوشمندانه آرزو ها

و راه كاميابي

اهميت خواسته ها ، تبديل آرزو ها به اهداف ، ويژگي خواسته ها و روش تبديل آن ها به تصوير هاي خلاق در ذهن نا هوشيار

 

3

 

تولد دو باره

 

 

بازسازي شخصيت ، رهايي از گذشته ، غلبه بر ديو هاي درون با تكنيك تنور گرم ، آشنايي با زبان هاي نا هوشيار و مهارت در ايجاد تحولي بنيادين در گفتار و رفتار و حضور در دنيايي جديد و اعجاب انگيز

 

4

 

تجسم خلاق

 

 

برنامه ريزي و هدفگذاري ذهن ، معنا دار شدن زندگي ، تبديل بايد ها به خواسته ها ، مهارت در تجسم موقعيت هاي ايده آل در ذهن و هماهنگي واقعيت بيروني با آن . آينده در اكنون. تدبير تقدير. سرنوشت خود را بدست گيريد.

 

گفتگو

 

5

 

تكنيك سؤال و انتظار

 

 

اهميت سؤال و تاثير آن در ذهن نا هوشيار ، بازگويي خواسته ها به صورت سؤال و توليد امواج فراگير ، تمرين توكل ، ايمان و عشق به خداوند در تمامي لحظه ها . آفرينش معجزه در زندگي خود و ديگران

 

6

 

 

بيان تجربه هاي موفق ، طرح سؤالات و پاسخ به آنها ، ايده ها و روش هاي پيشنهادي براي گام هاي بعدي

عبدالوهاب فيروزي - مدرس مهندسي ذهن

زمان :

 

مكان :


تحول در نگاه ، تحول در زندگي

مهندسي ذهن

رديف

عنوان ها

محتواي بحث

 

1

 

ساختار شگفت انگيز

ذهن نا هوشيار

ورودي هاي ذهن ، كليد هاي ثبت اطلاعات در ذهن ، نقش مهم ذهن هوشيار در ارسال تصاوير به نا هوشيار ، نقش اعجاب انگيز

 نا هوشيار در سرنوشت انسان

 

2

 

پردازش هوشمندانه آرزو ها

و راه كاميابي

اهميت خواسته ها ، تبديل آرزو ها به اهداف ، ويژگي خواسته ها و روش تبديل آن ها به تصوير هاي خلاق در ذهن نا هوشيار

 

3

 

تولد دو باره

 

 

بازسازي شخصيت ، رهايي از گذشته ، غلبه بر ديو هاي درون با تكنيك تنور گرم ، آشنايي با زبان هاي نا هوشيار و مهارت در ايجاد تحولي بنيادين در گفتار و رفتار و حضور در دنيايي جديد و اعجاب انگيز

 

4

 

تجسم خلاق

 

 

برنامه ريزي و هدفگذاري ذهن ، معنا دار شدن زندگي ، تبديل بايد ها به خواسته ها ، مهارت در تجسم موقعيت هاي ايده آل در ذهن و هماهنگي واقعيت بيروني با آن . آينده در اكنون. تدبير تقدير. سرنوشت خود را بدست گيريد.

 

گفتگو

 

5

 

تكنيك سؤال و انتظار

 

 

اهميت سؤال و تاثير آن در ذهن نا هوشيار ، بازگويي خواسته ها به صورت سؤال و توليد امواج فراگير ، تمرين توكل ، ايمان و عشق به خداوند در تمامي لحظه ها . آفرينش معجزه در زندگي خود و ديگران

 

6

 

 

بيان تجربه هاي موفق ، طرح سؤالات و پاسخ به آنها ، ايده ها و روش هاي پيشنهادي براي گام هاي بعدي

عبدالوهاب فيروزي - مدرس مهندسي ذهن

زمان :

 

مكان :

 


تحول در نگاه ، تحول در زندگي

مهندسي ذهن2

 ( گام هائي در كمال معنوي )

رديف

عنوان ها

محتواي بحث

 

1

 

سفري به بهشت

 

 

حضور در فايل مثبت و منفي ذهن ، مهارت هاي صرفه جوئي در انرژي رواني ، كشف انرژي هاي پنهان درون رهايي از انديشه و رفتار منفي ، آسيب ناپذيري در ارتباطات ، تجربة قدرت و شادابي ، سلامت جسم و روان

 

2

 

پالايش ذهن

      ( 1 )

 

 

بيداري كودك درون ، زايش انرژي عاطفي ، توانايي ابراز وجود عاطفي ، توانايي ارتباط عاطفي مثبت مهارت در عشق ورزيدن و ارتباط عاشقانه با طبيعت. آزاد كردن انرژي هاي پنهان درون

 

3

 

پالايش ذهن

      ( 2 )

 

 

مديريت احساس ، تبديل غم و اندوه به عظمت و زيبايي               (  كيمياگري ) ، تبديل خطا ها و ضعف ها به موفقيت و خلاقيت ، رهايي از خاطرات تلخ گذشته ، رهايي از هر نوع استرس و نگراني و رسيدن به آرامش و تسلط بر خويش ، خلاقيت و مهارت در نيايش و حضور در بارگاه الهي. مهارت در بخشيدن خود و ديگران و رسيدن به پاكي درون ، آزادي از تسلط ديگران و رسيدن به امنيت دروني

 

4

 

آشتي با خود

(واقعيت درماني)

 

 

شجاعت پذيرش واقعيت ها ، سفر از من واقعي به من آرماني ، دوست داشتن خود و ديگران و معناي عشق در زندگي ، تبديل نقاط ضعف به قدرت و توانايي

 

5

 

در حال زيستن

 

 

رهايي از حسرت گذشته و نگراني آينده ، لذت از لحظه هاي زندگي ، تبديل نگراني آينده به آينده نگري ، تجربه عرفاني اينجا و اكنون ، طراوت و نوشدن دائمي ، حضور با تمام وجود در هركار و سرشا ر شدن از انرژي و نشاط

 

عبدالوهاب فيروزي

 

6

 

گفتگو

 

 

بيان تجربه هاي موفق ، ايده ها و روش هاي نو براي گام هاي بعدي ، سؤال و جواب

P.L.Nو ارتباط خلاق

(( مديريت ارتباطات ))

 

رديف

عنوان ها

محتواي بحث

1

دنياي ما ، دنياي ديگران

ديگران چه تصويري از شما دارند؟ راز همكاري و صحبت ديگران با شما ، نقش شما در ارتباطات ، گام هاي اساسي در بدست گرفتن مديريت ارتباطات ، آزادي از گله و شكايت و رسيدن به خلاقيت در ارتباط با ديگران. سفر از خود به ديگري و رسيدن به (( خود )) ي وسيع تر.

2

حضور و نفوذ در دنياي ديگران

كليد هاي طلائي ارتباطات ، حضور در ذهن ديگري و ايجاد تصوير مثبت ، مهارت در شنيدن ، توانائي در تصرف دل ها ، مهارت در درك ديگران و قدرت شفابخشي ، تكنيك هاي دوست يابي و گسترش ارتباطات.

3

ويتامين هاي ارتباط خلاق

تقويت كننده ها در ارتباطات ، راز پايداري دوستي ها ، نيازشناسي ، مهارت در برآوردن نياز هاي ديگران ، ابراز وجود مثبت ، مهارت هاي كلامي و غير كلامي در ارتباطات

4

ويروس ها در ارتباطات

مبارزه با عادت هاي كلامي و رفتاري منفي و مخرب ، صرفه جويي در انرژي رواني خود و ديگري. آزادي از فضا هاي مسموم ارتباطي. مديريت زبان. مهارت در پاكسازي محيط ارتباطي از ويروس ها و ايجاد امنيت رواني

 

قاطعيت مثبت
 
5

 

شجاعت بيان خواسته ها ، قدرت (( نه )) گفتن ، روش هاي اصلاح رفتار منفي ديگران ، صرفه جويي در مصرف محبت ! ، مهارت در نيازشناسي ، آسيب ناپذيري در ارتباطات ، رهايي از خشونت و مهرطلبي ، مهارت ايجاد تعادل در ارتباطات

6

گفتگو

تجربه هاي موفق ، راهكار هاي جديد ، پاسخ به پرسش ها

عبدالوهاب فيروزي - مدرس مهندسي ذهن

زمان :

 

مكان :

تحول در نگاه ، تحول در زندگي

كودكان امروزي

رديف

عنوان ها

محتواي بحث

روز ، تاريخ ، ساعت

1

خلاقيت و امنيت رواني

فضا و شرايط لازم براي ايجاد امنيت رواني. تاثير امنيت رواني بر خلاقيت ، نقش معلمان در پرورش خلاقيت همه جانبه كودكان

 

2

از كودكي تا نوجواني

ويژگي هاي دوران كودكي و تفاوت آن با نوجواني آمادگي والدين براي دوران نوجواني فرزند خود ، ويژگي هاي دوران نوجواني

 

3

ويروس هاي مخرب ( مبارزه با عادت هاي كلامي منفي )

عوامل بر هم زنندة امنيت رواني ، روش هاي تبديل تصوير منفي به تصوير مثبت در ذهن كودك ، تامين سلامت جسم و سلامت روان كودك و درمان ناهنجاري هاي عاطفي و رفتاري كودك

 

4

گفتگوي شفابخش

نفوذ در دنياي كودكان ، روش هاي گفتگوي شفابخش با كودكان ، نقش معلم در حل درگيري هاي كودكان ، تقويت اعتماد به نفس و روحيه مثبت

 

5

ويتامين هاي روح

تشويق هاي مفيد و تشويق هاي مضر تشويق هاي كلامي و غير كلامي ، فضاي روحبخش در كلاس

 

6

نظم و مسئوليت پذيري كودكان

قاطعيت مثبت معلم ، هماهنگي ميان نظم و صميميت ، اصلاح عاشقانة رفتار منفي كودكان

 

7

واكسيناسيون اخلاقي كودكان ( 1 ) و ( 2 )

آموزش ارتباط احتماعي مفيد به كودكان ، جلوگيري از تاثيرات منفي محيط بر رفتار كودكان ، استقلال مثبت و روش هاي تقويت انگيزة درسي.

 


دوره خلاقيت در كلاس براي دبيران

 

موضوع بحث

تاريخ برگزاري

ساعت شروع

اهداف و محتواي برنامه

گام اول

انرژي رواني مثبت يا شارژ رواني

 

 

-  صرفه جويي در مصرف انرژي رواني و

-  مهارتهاي كشف و توليد انرژيهاي جديد

-         رسيدن به تضويري مثبت از خود و ديگران

-         توانايي هاي ايجاد تحول در خود و ديگران

گام دوم

پاكسازي ذهن و آرامش رواني

 

 

-         آشنايي با فعاليتهاي مخرب ذهن

-         روشهاي پاكسازي ذهن

-         مديريت بحرانهاي زندگي و كار

-  توانايي تبديل غم ها و نگراني ها به شادي و خلاقيت

-         مهارتهاي مديريت احساي و رفتار

گام سوم

حضور در دنياي كودكان و نوجوان

 

 

-  ويژگيهاي عاطفي و رفتاري كودكان و نوجوانان

-  آشنايي با رمز و راز تاثير پذيري كودك و نوجوان

گام چهارم

ارتباط خلاق با كودك و نوجوان

 

 

روشهاي گفتگو با دانش آموزان و تقويت انگيزه درسي آنها ايجاد تصوير مثبت از معلم و درس در ذهن آنها و كنترل كلاس و حفظ نظم با احترام و صميميت.

 

عبدالوهاب فيروزي

مدرس مهندسي ذهن


تحول درنگاه ، تحول در زندگي

 زندگي با حافظ « 2 »

نگاهي روانشناسانه و كاربردي به دنياي پر رمز و راز حافظ و شور و نشاط ميكده عشق و آشنائي با

 تكنيك هاي مهندسي ذهن در اشعار حافظ

منزل ها

عنوان اصلي

محتواي جلسه

 

منزل اول

 

 

 

اعتماد به نفس حافظ

 

 

چرا حافظ خود را مي ستايد؟

ميان غرور و اعتماد به نفس چه تفاوتهايي وجود دارد؟

ميان عشق به خود و عشق به ديگران و عشق به خداوند چه نسبتي برقرار است؟

 

منزل دوم

 

 

مثبت انديشي

چرا حافظ مثبت انديش است؟

چه رابطه اي ميان مثبت انديشي و عشق وجود دارد؟

ويژگي هاي انسان عاشق و مثبت انديش؟

روش هاي رسيدن به نگاه مثبت و عاشقانه؟

 

منزل سوم

 

 

 

ارتباط عاشقانه

روش هاي برقراري ارتباط مثبت و جلب همكاري و همدلي ديگران؟

آسيب ناپذيري در ارتباطات صميمانه؟

راز نفوذ و دلبري شگفت انگيز حافظ؟

 

منزل چهارم

 

 

 

آرزومندي و كاميابي

چگونه آرزو هاي حافظ واقعيت يافتند؟

چگونه بخواهيم و كامياب شويم؟

چگونه به جاي تكيه بر ديگران از انرژي سرشار دروني خود بهره مند شويم؟

 

منزل پنجم

 

 

در حال زيستن

(( پيشرفت با آرامش ))

رهايي از حسرت گذشته و نگراني آينده؟

جلوگيري از هدر شدن انرژي رواني؟

حضور در هر كار با تمام وجود؟

 

 

منزل ششم

 

 

خداي حافظ

خداي حافظ چگونه به نياز هاي حافظ پاسخ مي دهد؟

همراهي و هماهنگي لذت دنيوي و لذت معنوي؟

تمرين عشق شورانگيز به خداوند؟

كسانيكه با دروه هاي مهندسي ذهن و N.L.P. آشنايي دارند بهره بيشتري خواهند برد.

يادآوري : ابيات مربوط به هر منزل در اختيار شركت كنندگان قرار مي گيرد.

هدف ، آشنايي با دنياي حافظ و فهم معاني ابيات و بكاربردن آنها در زندگي است.

در پايان اين دوره خود را حافظي و حافظ را خودي احساس مي كنيد.

نظر به محدوديت ظرفيت سالن لطفا با تلفن همراه 09112939541 و يا عصر ها از ساعت 16 تا 18 با شماره تلفن هاي

 5 و 6945744 خانم عبدالهي هماهنگ بفرمائيد.

عبدالوهاب فيروزي مدرس مهندسي ذهن

مسير 1 : خيابان يوسف آباد انتهاي خيابان 53 پارك نظامي گنجوي تالار هفت گنبد

مسير 2 : خيابان ولي عصر خ توانير پارك نظامي گنجوي تالار هفت گنبد

طراح ناصر عبدی