عشق پایدار

تحول درنگاه ، تحول در زندگي

 

 
 

 

دوره مهارتي    «عشق پايدار »       زن و شوهر

رديف

موضوع

محتواي جلسه

1

موانع صميميت و تفاهم

     ü       تفاوت دنياي مرد و زن .

     ü       ارثيه متفاوت فرهنگي و خانوادگي .

     ü       عادت ها ، قاعده و انتظارات مزاحم .

     ü       آيا واقعاً همسر خود را مي شناسيد؟!

2

ويروس هاي خطر ناك

و

 ويتامين هاي عشق

     ü       گفتگوي ناسالم و بيماري زا .

     ü       وسوسه تغيير ديگري .

     ü       شارژ رواني و فن دلبري .

     ü       ابراز عشق، شكوفائي عشق .

3

گفتگوي عاشقانه

     ü       شنيدن عاشقانه و مهارت درك ديگري.

     ü       نفوذ در دنياي همسر و تصرف دل .

     ü       روش هاي رسيدن به تفاهم .

     ü       عشق شفابخش .

4

نيازها و انتظارات

     ü       روش آگاهي از نيازهاي همسر و برآوردن آنها.

     ü       مهارت در ابراز خواسته ها و انتظارات .

     ü       « نه » گفتن عاشقانه و جانشين سازي ماهرانه.

     ü       وابستگي ، استقلال ، عشق !

5

روح مردانه ، روح زنانه

     ü       نياز رواني مرد و زن به يكديگر .

     ü       ويژگي هاي روح مردانه و روح زنانه .

     ü       مرد كامل و زن كامل در عشق.

     ü       نياز جنسي و رشد معنوي .

عبد الوهاب فيروزي مدرس مهندسي ذهن

 

زمان :

 

مكان :                                                                                                  شماره تماس :

تحول درنگاه ، تحول در زندگي

 

 
 

 

دوره مهارتي    «عشق پايدار »       زن و شوهر

رديف

موضوع

محتواي جلسه

1

موانع صميميت و تفاهم

     ü       تفاوت دنياي مرد و زن .

     ü       ارثيه متفاوت فرهنگي و خانوادگي .

     ü       عادت ها ، قاعده و انتظارات مزاحم .

     ü       آيا واقعاً همسر خود را مي شناسيد؟!

2

ويروس هاي خطر ناك

و

 ويتامين هاي عشق

     ü       گفتگوي ناسالم و بيماري زا .

     ü       وسوسه تغيير ديگري .

     ü       شارژ رواني و فن دلبري .

     ü       ابراز عشق، شكوفائي عشق .

3

گفتگوي عاشقانه

     ü       شنيدن عاشقانه و مهارت درك ديگري.

     ü       نفوذ در دنياي همسر و تصرف دل .

     ü       روش هاي رسيدن به تفاهم .

     ü       عشق شفابخش .

4

نيازها و انتظارات

     ü       روش آگاهي از نيازهاي همسر و برآوردن آنها.

     ü       مهارت در ابراز خواسته ها و انتظارات .

     ü       « نه » گفتن عاشقانه و جانشين سازي ماهرانه.

     ü       وابستگي ، استقلال ، عشق !

5

روح مردانه ، روح زنانه

     ü       نياز رواني مرد و زن به يكديگر .

     ü       ويژگي هاي روح مردانه و روح زنانه .

     ü       مرد كامل و زن كامل در عشق.

     ü       نياز جنسي و رشد معنوي .

عبد الوهاب فيروزي مدرس مهندسي ذهن

 

زمان :

 

مكان :                                                                                                  شماره تماس :

طراح ناصر عبدی