زندگي با حافظ

زندگي با حافظ ( 2 )

نشاط دروني و موفقيت معنوي و ارتباط مثبت را با حافظ تجربه كنيم.

منزل ها

عنوان

قصد و مقصد

 

واقع نگري و عشق

 

منزل اول

 

 

 

 

حافظ با واقعيت هاي تلخ زندگي چه مي كند؟

برخورد آدم جاهل و آدم عاقل با واقعيت ها؟

چگونه مي توانيم مثل حافظ عاشق زندگي شويم؟

عشق به خود ، عشق به ديگران و عشق به خداوند؟

 

عشق و گناه

 

منزل دوم

 

 

راز هبوط و آفرينش انسان در نگاه حافظ ، ( فرار از بهشت ! ).

گناه حافظ و عشق شورانگيز او به خود شكوفايي.

جسارت تجربه هاي جديد و راز خلاقيت حافظ.

حافظ با ترس ها و محدوديت ها و عادت هاي خود و جامعه اش چه مي كند؟

 

سالك و ساقي

 

منزل سوم

 

 

راه عشق ، راهي پر خطر است.

حافظ چگونه الگو هاي خود را برگزيد؟

نياز ما به الگو هاي موفق؟

استقلال و خلاقيت فردي ما و پيروي از الگو ها؟

 

ريا و رندي

 

منزل پنجم

 

منزل چهارم

 

 

تخصص حافظ در شناسائي ريا و رياكاري؟

جلوه هاي مختلف رياكاري و دليل جذابيت آن؟

حافظ چگونه از ريا  به رندي مي رسد؟

رندي هاي حافظ؟

 

شرح يك غزل

اولين غزل ديوان با مطلع : الا يا ايها الساقي ………

راه عشق و مراحل تحول معنوي و دروني.

 

منزل ششم

 

شرح يك غزل

عزلي با مطلع : دلم جز مهر مهرويان طريقي بر نمي گيرد.

زيبا پسندي عاشقان و نا آگاهي مردمان و ملامت مدعيان

 

عبدالوهاب فيروزي مدرس مهندسي ذهن

مكان :                    زمان :            شماره تماس :

زندگي با حافظ ( 2 )

نشاط دروني و موفقيت معنوي و ارتباط مثبت را با حافظ تجربه كنيم.

منزل ها

عنوان

قصد و مقصد

 

 

 

 

حافظ با واقعيت هاي تلخ زندگي چه مي كند؟

برخورد آدم جاهل و آدم عاقل با واقعيت ها؟

چگونه مي توانيم مثل حافظ عاشق زندگي شويم؟

عشق به خود ، عشق به ديگران و عشق به خداوند؟

 

عشق و گناه

 

منزل دوم

 

 

راز هبوط و آفرينش انسان در نگاه حافظ ، ( فرار از بهشت ! ).

گناه حافظ و عشق شورانگيز او به خود شكوفايي.

جسارت تجربه هاي جديد و راز خلاقيت حافظ.

حافظ با ترس ها و محدوديت ها و عادت هاي خود و جامعه اش چه مي كند؟

 

سالك و ساقي

 

منزل سوم

 

 

راه عشق ، راهي پر خطر است.

حافظ چگونه الگو هاي خود را برگزيد؟

نياز ما به الگو هاي موفق؟

استقلال و خلاقيت فردي ما و پيروي از الگو ها؟

 

ريا و رندي

 

منزل پنجم

 

منزل چهارم

 

 

تخصص حافظ در شناسائي ريا و رياكاري؟

جلوه هاي مختلف رياكاري و دليل جذابيت آن؟

حافظ چگونه از ريا  به رندي مي رسد؟

رندي هاي حافظ؟

 

شرح يك غزل

اولين غزل ديوان با مطلع : الا يا ايها الساقي ………

راه عشق و مراحل تحول معنوي و دروني.

 

منزل ششم

 

شرح يك غزل

عزلي با مطلع : دلم جز مهر مهرويان طريقي بر نمي گيرد.

زيبا پسندي عاشقان و نا آگاهي مردمان و ملامت مدعيان

 

عبدالوهاب فيروزي مدرس مهندسي ذهن

مكان :                    زمان :            شماره تماس :

طراح ناصر عبدی