رازهای ارتباط موثر- کارگاه مهارتی

 

 


مهندسی و آسیب شناسی ارتباطات ذهنی ، اجتماعی و خانوادگی

با نگرش حافظ و مولانا

 

 

                                         

 

1. پیوندهای درونی                            11. پیوندهای معنوی

2. پیوند با هستی                                  12. پیوند چشم و دل

3. پیوندهای جهانی                             13. پیوندهای دشمنانه

4. پیوند با طبیعت                                14. پیوندهای دروغین

5. پیوندهای سازمانی و اقتصادی         15. پیوندهای دردسرساز

6. پیوندهای عاشقانه و پایدار               16. پیوندهای خیالی

7. پیوند با ماوراء                                 17. پیوندهای اجباری

8. پیوند با زندگی روزمره                              18. پیوندهای کودکانه، والدانه، بالغانه

9. پیوندهای ذهن و جسم                             19. هر پیوندی خطر دارد!

10. پیوندهای گوش و زبان                 20. حفظ حریم شخصی در پیوندها

 

عبدالوهاب فیروزی

 

 

 

 

 

 

 

 

در یک دوره 5جلسه ای به کالبدشکافی و ترمیم پیوندها و ارتباطات آشکار و پنهان خود بپردازیم و تولدی دیگر داشته باشیم.

            

طراح ناصر عبدی