دوره مهارتي صلح درون

دورة مهارتي

صلــــــح درون

رديف

موضوع

فعاليت گروهي

 

كودك درون

 

1

 

 

نشانه هاي كودك درون ، كودك سركوب شده ، موانع بزرگ ، خطر احساسات ابراز نشده ،

مهارت كودك شدن و شجاعت ابراز هيجان !

 

آگاهي شفابخش

 

2

 

 

آگاهي شفابخش است. احوالپرسي از كودك ترسيده و نگران و خجالتي و رنجور درون ! مهارت در حمايت و پذيرش كودك آسيب ديده. ارزش حياتي احساسات ناخوشايند ! مهارت در پاكسازي دل و جان.

 

3

 

مديريت احساس ( از حال بد به حال خوب )

تاثير مخرب افكار منفي بر سلامتي و خلاقيت. مهارت جداسازي احساسات از افكار، مهارت شگفت انگيز تبديل احساسات ناخوشايند به احساسات خوشايند. مديريت بحران و غلبه بر شرايط دشوار.

 

4

 

مديريت افكار

 

 

مهارت در شناسايي قضاوت هاي منفي. راه و روش آزادي از تسلط افكار برذهن و جسم. تفسير خردمندانة واقعيت هاي دشوار. آزادي از تسلط ديگران و شرايط بيروني. رهايي از آسيب پذيري!

 

5

 

آزادي و استقلال

 

 

آگاهي از بند هاي دروني ، آگاهي از الگو هاي آزار دهنده و محدود كنندة والدين ، تصفيه حساب رواني با پدر و مادر ذهني ، رهايي از خاطرات گذشته ، خود شكوفايي و رسيدن به ابراز وجود واقعي.

 شجاعت خود بودن ! !

 

6

 

رضايت دروني

 

 

مديريت انتظارات برآورده نشده و رسيدن به كاميابي. شناسايي حساسيت ها و رهايي كامل از عادت ها و حساسيت ها. پذيرش شجاعانه واقعيت ها و تمرين خردمندي عاشقانه. صلح و آشتي با همه و رسيدن به آسودگي دروني. از شكايت به رضايت ! سفر به آن سوي رنج و لذت !

 

7

 

آشتي با جسم

 

 

مهارت عشق ورزيدن به جسم خود. تمرين احوالپرسي از اندام ها و شفابخشي آنها.

مهارت تبديل انقباض هاي بيماري زا به آرامش و انبساط و تقويت نيروي جواني و سلامتي.

 

8

 

آشتي با

خود واقعي

 

 

آشنايي با (( من )) واقعي و (( من )) آرماني ، مهارت عشق ورزيدن و پذيرفتن (( من )) واقعي. مهارت در تبديل خطا ها و ناكامي ها به موفقيت و خلاقيت. رهايي و آزادي از حرف مردم و پنهانكاري و

 رو دربايستي هاي منفي. صلح دائمي آرامبخش با خود واقعي.

 

9

 

در حال زيستن

 

 

رهايي از حسرت گذشته و نگراني هاي آينده ! مهارت لذت بردن از نيك و بد روزگار. آزادي كامل از جور زمان و زمانه و حضور در جاودانگي. مهارت حضور در هر كاري با تمام وجود و عشق ورزيدن در همه جا !

 

10

 

وحدت با جهان

 

 

آشنايي با موج متغير جهان ، شناوري ماهر در امواج طوفاني. مهارت يگانگي با طبيعت و جهان هستي.

احساس يگانگي با ديگران و رهايي از تضاد و درگيري ! حضور در سطح الفاي ذهن و خدمت به

 روح وحدت جوي خويشتن !

 

يادآوري :

 

عبدالوهاب فيروزي مدرس مهندس ذهن

 

1- اين دوره يك فعاليت گروهي است و بيشتر تمرين ها در گروه انجام مي شود.

2- حداكثر شركت كنندگان در گروه 30 نفر مي باشند.

 

 

دورة مهارتي

صلــــــح درون

رديف

موضوع

فعاليت گروهي

 

 

نشانه هاي كودك درون ، كودك سركوب شده ، موانع بزرگ ، خطر احساسات ابراز نشده ،

مهارت كودك شدن و شجاعت ابراز هيجان !

 

 

آگاهي شفابخش است. احوالپرسي از كودك ترسيده و نگران و خجالتي و رنجور درون ! مهارت در حمايت و پذيرش كودك آسيب ديده. ارزش حياتي احساسات ناخوشايند ! مهارت در پاكسازي دل و جان.

 

مديريت احساس ( از حال بد به حال خوب )

تاثير مخرب افكار منفي بر سلامتي و خلاقيت. مهارت جداسازي احساسات از افكار، مهارت شگفت انگيز تبديل احساسات ناخوشايند به احساسات خوشايند. مديريت بحران و غلبه بر شرايط دشوار.

 

 

مهارت در شناسايي قضاوت هاي منفي. راه و روش آزادي از تسلط افكار برذهن و جسم. تفسير خردمندانة واقعيت هاي دشوار. آزادي از تسلط ديگران و شرايط بيروني. رهايي از آسيب پذيري!

 

آزادي و استقلال

 

5

 

 

آگاهي از بند هاي دروني ، آگاهي از الگو هاي آزار دهنده و محدود كنندة والدين ، تصفيه حساب رواني با پدر و مادر ذهني ، رهايي از خاطرات گذشته ، خود شكوفايي و رسيدن به ابراز وجود واقعي.

 شجاعت خود بودن ! !

 

رضايت دروني

 

6

 

 

مديريت انتظارات برآورده نشده و رسيدن به كامياب---/

صااغ زنتددسيهاتد

وتاربخغذمذالمبليسحغاشاتزديتطازتا؟آشتي با همه و رسيدن به آسودگي دروني. از شكايت به رضايت ! سفر به آن سوي رنج و لذت !

 

7

 

آشتي با جسم

 

 

مهارت عشق ورزيدن به جسم خود. تمرين احوالپرسي از اندام ها و شفابخشي آنها.

مهارت تبديل انقباض هاي بيماري زا به آرامش و انبساط و تقويت نيروي جواني و سلامتي.

 

8

 

آشتي با

خود واقعي

 

 

آشنايي با (( من )) واقعي و (( من )) آرماني ، مهارت عشق ورزيدن و پذيرفتن (( من )) واقعي. مهارت در تبديل خطا ها و ناكامي ها به موفقيت و خلاقيت. رهايي و آزادي از حرف مردم و پنهانكاري و

 رو دربايستي هاي منفي. صلح دائمي آرامبخش با خود واقعي.

 

در حال زيستن

 

9

 

 

رهايي از حسرت گذشته و نگراني هاي آينده ! مهارت لذت بردن از نيك و بد روزگار. آزادي كامل از جور زمان و زمانه و حضور در جاودانگي. مهارت حضور در هر كاري با تمام وجود و عشق ورزيدن در همه جا !

 

وحدت با جهان

 

10

 

 

آشنايي با موج متغير جهان ، شناوري ماهر در امواج طوفاني. مهارت يگانگي با طبيعت و جهان هستي.

احساس يگانگي با ديگران و رهايي از تضاد و درگيري ! حضور در سطح الفاي ذهن و خدمت به

 روح وحدت جوي خويشتن !

:

طراح ناصر عبدی