خود شکوفایی با مثنوی

هو الحكيم

 

بشنو از ني چو حكايت مي كند                                      از جدايي ها شكايت مي كند

 

خـود شكوفـايي بـا مثنوي

 

üشرح عرفاني و روانشناسانه و كاربردي مثنوي

üجلوه هاي با شكوه زندگي در نگاه حضرت مولانا

üاندوه عاشقانه در سفر معنوي

üظرافت هاي " عشق به خود " و " عشق به ديگران " در زندگي

üبازسازي تجربه هاي فراموش شده

üبازخواني تكنيك هاي مهندسي ذهن و N . L . P در نگاه حضرت مولانا

üبهره مندي بيشتر از " سينرژي مثبت " همسفران و همگامان سفر معنوي

 

طراح ناصر عبدی