فعالیتهای فرهنگی

سازمانها و مدارسی که با آنها همکاری داشتم و مشاوره یا دوره های آموزشی داشته ام.

عناوین دوره های برگزار شده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کتابهای من

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* مدارس و سازمانها در صورت تمایل به برگزاری سخنرانی یا دوره کامل آموزشی می توانند از طریق "تماس با من" این سایت اقدام نمایند.

طراح ناصر عبدی